Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

      

Adrese: Valka, Raiņa 28a, LV 4701
Telefons: sektretāre/fakss 64707271
E-pasts: gimnazija[uz]valka[punkts]lv
Mājas lapa:  www.vjcgimnazija.lv

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ir izveidota 19.07.2016. apvienojot Valkas ģimnāziju un Valkas pamatskolu.
Skola darboja divās ēkās - Raiņa ielā 28a un Ausekļa ielā 5

Lilita Kreicberga

direktore

26540200

64723697 (Ausekļa 5)

Pieņemšana:  

Otrdienās 10.00 - 13.00 Raiņa ielas 28a ēkā

Trešdienās 10.00 - 13.00 Ausekļa ielas 5 ēkā

Citā laikā iepriekš sazinoties

Inga Pētersone

sekretāre-lietvede (Raiņa 28a)

64707271

28352437

Ilona Rulle

administratore (Ausekļa 5)

64707508

26522769

Sintija Stūre

direktores vietniece (Ausekļa 5)

64707509

Anda Kušķe

direktores vietniece (Ausekļa 5)

Inese Varesa

direktores vietn. izglītības jomā (Raiņa 28a)

 

Gunita Gindra

direktores vietn. metodiskā darbā

26217828

Irina Hauga

ārsta palīgs (Raiņa 28a)

64707548

Darja Šmite

ārsta palīgs (Ausekļa 5)

64707512

26733566

Sporta halle 64707548

Dienesta viesnīca 64723344

 

 

Atbalsta personāls:

Skolas medmāsa - Irina Hauga, Raiņa ielā 28a, tel.: 64707548 Pie medmāsas skolēni var griezties:

 • ar veselības un stājas problēmām
 • ja vajadzīgs padoms par veselīgu uzturu un dzīvesveidu
 • Notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības: otrdienās, ceturtdienās 8.10 – 8.45

Medpunkta darba laiks: katru darba dienu 8.00 – 16.30 (pusdienas pārtraukums 13.00 - 13.30)

 

 

Skolas 2021./2022.m.g. pašvērtējuma ziņojums

 

Informācija par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbu un piedāvātajām iespējām 2022./2023.mācību gadā:

 

Skolā mācās 665 izglītojamie:

 

1. - 7.klasē  423 skolēni (Ausekļa iela)

8. - 9. klasē  115 skolēni (Raiņa ielā)

10. - 12. klasē  105 skolēni (Raiņa ielā)

 

Mazie ģimnāzisti  22 audzēkņi (pirmsskolas 6 gadīgo grupa)

 

Ģimnāzijā strādā 60 pedagogi.

 


Skolā darbojas Metodiskā padome, Ģimnāzijas padome, Skolēnu parlaments. Nodibināta vecāku biedrība un  Skolai ir dienesta viesnīca.

     

Tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

 • pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
 • 1. - 9.klase: Pamatizglītības (kods 21011111) un pamatizglītības  speciālās izglītības programmas (kods 21015611, kods 21015811)
 • 10. - 12.klase: Vispārējās vidējās izglītības programmas (kods 31016011) izvēles kursi - Sports un komunikācija, Medicīna un inženierzinātnes, Uzņēmējdarbība, loģistika un radošās industrijas

Visi vidusskolas skolēni pirmo divu mācību programmu ietvaros apgūst prasmi zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā

Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programmā ir iespējams apgūt mācību priekšmetus ievads skatuves mākslā un lietišķā ētika

    

Raiņa iela 28a                                                                                      Ausekļa iela 5

Mācību darbs:

 • Mācību stundu sākums plkst.8.30
 • Informācija par mācībām elektroniskajā žurnālā www.eklase.lv (mācību darba vērtējumi, kavējumi, stundu saraksts, mājas darbi, kontroldarbi)
 • Konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem  grafiku skatīt skolas mājas lapā  www.vjcgimnazija.lv

 

 • ikmēneša stipendija  skolēniem par labiem sasniegumiem mācībās un aktivitāti ārpus stundām
 • Rotari kluba stipendija vidusskolēniem (četras reizes gadā)
 • tradicionālie skolas pasākumi -
  rudens pārgājiens un pavasara sporta diena
  gadskārtu ieražu svētki
  Tevzemes nedēļas svinības
  konkurss starp klasēm „Erudīts”
  vingrošanas festivāls „Vingro vesels”
  godināšanas pasākumi, pieņemšana pie skolas direktores
  Žetonvakars
  Sudraba pogas pasniegšana Valsts svētkos
  Gada balva „Kastanis”
 • labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, kultūrā un sportā
 • plaši, ērti un labiekārtoti mācību kabineti
 • dalība dažādos starptautiskos un vietēja mēroga projektos
 • plašs nodarbību piedāvājums sporta hallē
 • Jauniešu koris
 • Tautisko deju kolektīvs “Vendīgs”
 • Teātris
 • Radošā darbnīca
 • Jaunais amatnieks
 • Elektronika un lego robotika
 • Programmēšana 7.-10.kl.
 • Jaunsargi
 • Jauno uzņēmēju pulciņš
 • Vides pulciņš (Eko skola)
 • Koriģējošā un ārstnieciskā vingrošana
 • Vācu valoda

Adrese: Valka, Domes bulvārī 3, LV 4701

Telefons: komandants 64723344