Sociālais dienests - Pakalpojumi

Valkas novada Sociālais dienests

Rūjienas ielā 3D, Valka, Valkas novads, LV-4701 socialais[punkts]dienests[uz]valka[punkts]lv

 

Valkas novada Sociālais dienests ir novada pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Valkas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldību funkciju izpildi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā Valkas novada administratīvajā teritorijā.

 

Sociālais dienests kā patstāvīga iestāde izveidota 2009.gada 30. jūlijā ar Valkas novada domes lēmumu ( sēdes protokols Nr. 4, 32.§). Sociālā dienesta nolikums

 

Dienesta pakļautībā ir sociālo pakalpojumu sniedzēju struktūrvienības:

 

Dienestā ir iespējams saņemt psihologa konsultācijas.

 

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

 

Sociālā dienesta pamatfunkcija ir nodrošināt Valkas novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Valkas novadā dzīvesvietu deklarējušiem Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

 

Sociālais dienests nodrošina: sociālo palīdzību - naudas vai mantisku pabalstu, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. sociālos pakalpojumus - pasākumu kopumu, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. profesionālu sociālo darbu - profesionālo darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. sociālo atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām – materiālu atbalstu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem neizvērtējot personas ( ģimenes) materiālo stāvokli.

 

Pakalpojumi

  • Aprūpe mājās
  • Zupas virtuve
  • Dušas pakalpojums
  • Veļas mazgāšanas pakalpojums
  • Psihologa pakalpojums