Pieejamas zemes vienības sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas novada administratīvajā teritorijā Nosaukums Kadastra apzīmējums Nomas objekts Platība (m2) KĀRĶU PAGASTĀ “Dārziņi” 9466 005 0323 Nr.10 197.0 Nr.11 135,0 Nr.18 290,1 Nr.28 185,8 Nr.29 135,2 Nr.32 158,6 Nr.38 232.0 Nr.40 358,0 Nr.46 126,0 Nr.47 189,0 Nr.49 231,0 Nr.50 216,0 Nr.51 238,0 “Dārziņi” 9466 ...

25.01.2023

Aicinām pieteikties uz sekojošu, lauksaimniecībā izmantojamo, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā   Nomas līguma termiņš 5 gadi Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Zemes platība, ha Zemes gabala nomas maksas likme (gadā), atbilstoši “Valkas ...

25.01.2023

Aicinām pieteikties uz sekojošu, vasarnīcu teritorijā pieejamo, neapbūvētu zemes gabalu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā   Nomas līguma termiņš 5 gadi Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Zemes platība, ha Zemes gabala minimālā nomas maksa gadā (euro) ...

25.01.2023

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām lauksaimniecības vajadzībām ir pieejama zemes vienība   Vijciema pagastā, “Rožzemītes”, kadastra apzīmējums 9492 004 0504, platība 0.35 ha. Zemes vienības izvietojuma shēma:   Zemes nomas maksa par zemes vienības nomu ir nosakāma, ...

24.10.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām mazdārziņa ierīkošanai ir pieejama daļa no zemes vienības Valkā, Burtnieku iela 9, kadastra apzīmējums 9401 005 0526, platība 0.1963  m2. Zemes vienības izvietojuma shēma:     Zemes nomas maksa par zemes vienības daļas nomu ir nosakāma ...

13.09.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka fiziskām un juridiskām personām ir iespēja pieteikties veikt ielu tirdzniecību Valkas-Valgas centrā. Nomas mērķis: ielu tirdzniecības veikšana. Tirdzniecībai pieejamas sekojošu zemes vienību daļas:   Raiņa iela 2B (kad. apz. 9401 001 0231); Rīgas iela 7A (kad. apz. 9401 ...

04.07.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām ir pieejama daļa no zemes vienības Valkā, Austras ielā 8A, kadastra apzīmējums 9401 005 0014, platība 570 m2. Zemes vienības izvietojuma shēma:     Nomāt ir iespējams kā visu zemes vienības daļu, tā arī daļu no attiecīgās daļas, Valkas ...

09.06.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina iespēju pieteikties daļas no zemes vienības Valkā, Rūjienas ielā 21, kadastra apzīmējums 9401 008 0382, nomai (turpmāk – Reklāmas vieta), reklāmas elementu izvietošanai.   Vienas Reklāmas vietas izmēri ir paredzēti 5x10 metri. Ja reklāmas risinājums pārsniedz attiecīgos ...

08.06.2022

APSTIPRINĀTS PAŠVALDĪBAS LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES NOMAS PAKALPOJUMU MAKSAS CENRĀDIS   2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kurā noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības  zeme iznomājama rīkojot nomas tiesību ...

06.05.2022

Cienījamie Valkas novada garāžu īpašnieki, tiesiskie valdītāji un lietotāji, kuru garāžas atrodas uz zemes vienībām Valkā, Mazā Avotkalna iela 1A un Mazā Rūjienas iela 1A.   Informējam Jūs, ka Valkas novada pašvaldība ir veikusi šādas izmaiņas zemes vienību iznomāšanas kārtībā:   1.    ...

21.04.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām ir pieejama daļa no zemes vienības Valkā, Poruka ielā 8, kadastra apzīmējums 9401 004 0149, platība 3 534 m2, atbilstoši pievienotai zemes vienības daļas izvietojuma shēmai.     Zemes nomas maksa par zemes vienības nomu ir paredzama ...

14.04.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām ir pieejama zemes vienība Valkā, Blaumaņa ielā 4B, kadastra apzīmējums 9401 005 0014, platība 9 009 m2. Zemes vienības izvietojuma shēma:     Nomai ir pieejamas daļas no zemes vienības, Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu ...

14.04.2022