30.01.2018
Paziņojums par privatizācijas pabeigšanu

Valkas novada dome paziņo, ka ir pabeigta nekustamā īpašuma – Valkā, Blaumaņa iela 12A kadastra numurs 9401 005 0134, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0134, platība 0.3183ha un uz tā esošām nedzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9401 005 0134 001, 9401 005 0134 002 un 9401 005 0134 003, privatizācija. Pircējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GINNO TEHNIKA”, pirkuma cena EUR 17 468.64

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.