04.11.2021
Valkas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu traktortehnikas piekabi

Valkas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu:

 

Traktortehnikas piekabi MMZ-771B, valsts reģ. Nr. P9302LT, izlaiduma gads – 1986., rūpnīcas Nr.56608, nosacītā cena 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro, 00 centi) bez PVN.

Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā Valkas novada pašvaldības norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa nosacītās cenas kā nodrošinājumu un nosūta pieteikumu un maksājuma uzdevuma kopiju pa e-pastu dome@valka.lv vai pa pastu Valkas novada pašvaldībai Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV-4701 līdz 2021.gada 15.novembrim.

 

Ja pieteikums tiks saņemts no vairākām personām, starp tām tiks rīkota izsole. Nodrošinājums tiek atmaksāts, ja Valkas novada pašvaldība pārtrauc atsavināšanas procedūru vai ja pieteikuma iesniedzējs ir piedalījies izsolē un pārsolījis sākumcenu, bet kustamo mantu nav nosolījis. Pieteikuma iesniedzējs vai izsoles uzvarētājs 10 dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai izsoles dienas paraksta līgumu ar Valkas novada pašvaldību. Atlikusī maksājuma summa, atskaitot nodrošinājuma naudu, ir jāsamaksā 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

 

Traktortehnikas piekabe apskatāma, iepriekš piezvanot Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldes vadītājam Pēterim Pētersonam uz mob.tālr. 26280656.

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.